บันทึกการสร้าง PromptPay.io

23:30 - จดโดเมน
00:00 - เขียน logic สร้าง qr code สำเร็จแล้ว
01:00 - ทำไมเราถึงยังทะเลาะกับ string encoding ในปี 2017
01:30 - ตั้ง api gateway ให้ output image/png ได้ละ
02:00 - เซ็ต custom domain ยังไงวะ ต้องทำ certificate ก่อน
03:00 - ทำ 1-page static site
04:00 - deploy ขึ้น s3 เสร็จแล้ว แต่ก็ยัง validate ssl ไม่ผ่าน
04:30 - ไปเซ็ต mx record ให้ยิงเข้า ses เพื่อรับเมล จน validate ผ่าน
05:00 - ไลฟ์

สิ่งที่ชอบ - serverless architecture ด้วย lambda + s3 + api gateway ได้ cloudfront และ ssl แถมมาอัตโนมัติ เหนื่อยตอน setup, สบายชั่วโคตร
สิ่งที่ไม่ชอบ - node.js เป็นระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยความเป็นมือสมัครเล่น และขาดสุนทรีย์

วิธีใช้ - พิมพ์ promptpay.io/เบอร์โทรศัพท์/จำนวนเงิน จะได้ QR code ที่สแกนแล้วจ่ายได้จากทุกแอปธนาคาร แบบที่ influencer เขากำลังอวดกัน

 
6
Kudos
 
6
Kudos

Now read this

Mt. Gox

กาลครังหนึง วอลุมการเทรด Bitcoin เกือบทังตลาด วิงผานเวบไซตเลกๆ ชือ Mt. Gox แตไมมีใครรูวา Mt. Gox โดนเจาะระบบหลายครัง ระหวางปี 2011-2014 ราคา BTC ยังคงทำสถิติใหมตอเนือง เจาของจึงปิดขาวไว โดยหวังวาวันหนึงดวยอัตราแลกเปลียนทีสูงขึน กำไรจากค... Continue →