อุตสาหกรรมมีม

พักหลังมานี้กลยุทธ์ในการช่วงชิงความสนใจบนสื่อใหม่ ดูจะยกระดับความกักขฬะขึ้นอย่างรวดเร็ว จากคลิกเบทมาเป็นข่าวปลอม จากข่าวชาวบ้านไร้สาระ มาเป็นข่าวที่จงใจกระพือประเด็นแค่เพื่อจะขายข่าว

เมื่อประเด็นเหล่านี้จุดติดและมีชีวิตเป็นของตนเอง มันก็ดำรงอยู่ด้วยการที่คนพูดถึงมันไปเรื่อยๆ นี่คือสิ่งที่เรียกว่ามีม (meme) มีมสามารถปรากฏตัวในหลายรูปแบบ ข่าว รูปโบโรเมียร์ คำคม ศาสนา มีความเป็นมีมทั้งสิ้น

มีมส่วนมากไม่มีพิษมีภัย แต่อุตสาหกรรมมีม ซึ่งมีเชื้อเพลิงเป็นเม็ดเงินมหาศาลจากสื่อโฆษณา ค้นพบแล้วว่าพวกเขาสามารถผลิตมีมที่แรงขึ้น ให้คนอยากคลิกมากขึ้น ถ้ามองข้ามเรื่องข้อเท็จจริง หรือมาตรฐานทางจริยธรรมไปบ้าง

ณ จุดนี้ สื่อไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือของคนอื่น แต่เป็นศัตรูของศีลธรรมอันดีงาม ตลอดจนประชาธิปไตยเสียเอง

เราไม่สามารถฆ่ามีมด้วยการ cap จอมาด่าได้ มันมีแต่จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ความรับผิดชอบของพวกเรา ไม่ใช่แค่ต้องเลิกโพสต์ลิงค์ เลิกประชาสัมพันธ์ฟรีให้แก่สื่อที่เป็นโรงงานผลิตมีม แต่ต้องเลิกพูดถึงมัน แล้วก็ unfollow สำนักข่าว เพจ เพื่อนที่เผยแพร่มีมประเภทนี้ เพราะความสนใจของเรา คือสกุลเงินของอุตสาหกรรมนี้

อย่าลืมว่าเนื้อแท้ของมีม คือไวรัสทางสมอง (“ไวรัล”) ที่อาศัยพวกเราเป็นพาหะ ดังนั้นวิจารณญาณส่วนบุคคลจึงเป็นปราการด่านสุดท้าย

ไม่รู้จ่าช่วยให้เพจพ่อแม่ลูกหรรษาขายหนังสือได้กี่เล่มแล้ว

 
0
Kudos
 
0
Kudos

Now read this

Mt. Gox

กาลครังหนึง วอลุมการเทรด Bitcoin เกือบทังตลาด วิงผานเวบไซตเลกๆ ชือ Mt. Gox แตไมมีใครรูวา Mt. Gox โดนเจาะระบบหลายครัง ระหวางปี 2011-2014 ราคา BTC ยังคงทำสถิติใหมตอเนือง เจาของจึงปิดขาวไว โดยหวังวาวันหนึงดวยอัตราแลกเปลียนทีสูงขึน กำไรจากค... Continue →